Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Postai cím: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Telefon: 42/479-702

Telefax: -

E-mail: info@sostozoo.hu

Honlap: www.sostozoo.hu

Ügyfélszolgálat elérhető a fenti telefonon, illetve az erdeklodes@sostozoo.hu e-mail címen.

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés megtekintéséhez kattintson ide.

Egyes szervezeti egységek feladatai:

  1. Zoológiai szakterület

Felel az Állatpark működésével kapcsolatos hatályos jogszabályokban meghatározott előírások betartásáért. Gondoskodik az állatok megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, felelős az állategészségügyi rendért. Felelős az állatok biztonságos elhelyezéséért, illetve a biztonságos bemutatásért.  Megtervezi az intézmény igazgatójával egyeztetve a gyűjtemény rövid-és hosszú távú stratégiáját, fejlesztési elképzeléseit.

 

  1. Műszaki szakterület

Felel az Állatpark általános műszaki rendjéért, biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit.

 

  1. Gazdasági szakterület

Szervezi és ellenőrzi az Állatpark gazdasági, pénzügyi rendjét, folyamatait, a pénzkezelést.

 

  1. Szállodai szakterület

Megszervezi az Állatpark által üzemeltetett szállodák hatékony működését

 

  1. Oktatásért és közönségkapcsolatokért felelős szakterület

Ellátja az Állatpark oktatási és kommunikációs tevékenységek, illetve a média megjelenések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek elérhetősége:

Igazgató: Gajdos László / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu

Szakmai igazgatóhelyettes: dr. Papp Endre / Tel: 42/479-702, e-mail: office@sostozoo.hu

Gazdasági igazgatóhelyettes: Leskuné Oláh Anikó / Tel: 42/479-702, e-mail: konyveles@sostozoo.hu

Műszaki igazgatóhelyettes: Krupiczer Miklós / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu

 

Szállodai ágazatvezető: Bartha Sára / Tel: 42/479-710, e-mail: s.bartha@hoteldzsungel.hu

 

Pangea Hotel értékesítési vezető: Papp-Balázs Beáta / Tel: 42/200-551 e-mail: info@pangeahotel.hu

 

Ózoon Hotel értékesítési vezető: Gajdos Eszter / Tel: 42/402-031, e-mail: szallas@ozoonhotel.hu

 

Hotel Dzsungel értékesítési vezető: Bartha Sára / Tel: 42/479-710, e-mail: s.bartha@hoteldzsungel.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető: Révészné Petró Zsuzsa / Tel: 42/479-702, e-mail: education@sostozoo.hu

Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-12 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfelada

Neve: Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Postai címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 42/310-735

Telefax szám:

elektronikus levélcíme:  tdm@nyiregyhaza.info.hu 

Tevékenységi kör: A cég tevékenysége 7990 '08 Egyéb foglalás (Főtevékenység).

Képviselője: Furkóné Szabó Marianna

Részesedés mértéke: 19,5 %

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított közalapítványt és nem áll  irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt, illetve alárendeltségében nem működik közalapítvány. 

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működé

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított költségvetési szervet.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított lapot

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pont

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cím: Nyíregyháza, Toldi u. 1, 4400
Telefonszám: (42) 524 001

E-mail cím: cegbirosagnyt@nyiregyhazit.birosag.hunyhtgazdasagi@birosag.hu

Honlap:honlap

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Telefon: 42-524-000

 

 

 

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Nyíregyházi Állatpark feladatát, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

2000. évi C. törvény a számvitelről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet,

Európai Unió Bizottsága 2012/21/EU számú határozata,

A TANÁCS 1999/22/EK IRÁNYELVE (1999. március 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról 

3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 

A TANÁCS 92/65/EGK IRÁNYELVE (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról  

81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 

A TANÁCS 1099/2009/EK RENDELETE (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről 

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról 

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

A BIZOTTSÁG 506/2010/EU RENDELETE (2010. június 14.) a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének az állatkertben tartott juh- és kecskefélék tekintetében történő módosításáról 

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről 

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

A TANÁCS 2005/1/EK RENDELETE (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 81/2014. (IV.24.) számú határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási szerződése,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 299/2016. (X.27.) számú határozattal jóváhagyott, módosított támogatási szerződése,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 41/2017. (11.23.), 8/2018. (1.25.) számú határozattal jóváhagyott vagyonkezelési szerződései

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó rendeletei,

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. vonatkozó alapdokumentumai, szabályzatai

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe.

 A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető. 

5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma

A Nyíregyházi Állatpark által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

Állat- és növénykert üzemeltetése

A szolgáltatásért fizetendő díjak és az abból adott kedvezmények megtekintéséhez kattintson ide.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív).

Az Állatpark saját fenntartású adatbázisainak leíró jegyzékét itt tekintheti meg.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A kiadvány címe: A Sóstó Zoo 25 éve

A kiadvány témája: A Nyíregyházi Állatpark jubileumi kiadványa, mely több nyelven mutatja be az Állatpark történetét

A kiadvány az Interreg – Állatkertek határok nélkül című pályázat keretében készült

A kiadvány elérhető ide kattintva. A kiadvány ingyenesen megtekinthető.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető. 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A dokumentumok megtalálhatóak a közbeszerzési információk pont alatt.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A dokumentumok megtalálhatóak a közbeszerzési információk pont alatt 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2022 évi ÁSZ vizsgálat - figyelemfelhívólevél

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem intézéséért felelős munkavállaló: Hok József 

elérhetősége:
Tel: 42/479-702
e-mail: j.hok@sostozoo.hu

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat megtekintéséhez kattintson ide.

14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunk esetében nem értelmezhető

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közadatkereső

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunk esetén nem értelmezhető.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunk esetén nem értelmezhető.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2009. évi CXXII. törvény 2 §-a szerinti közzétételi kötelezettség a IV. „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2019. évi CXXII törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok” pontnál találhatóak

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

Társaságunk esetén nem értelmezhető

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunk esetén nem értelmezhető

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunk esetén nem értelmezhető

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunk esetén nem értelmezhető

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése

Társaságunk esetén nem értelmezhető

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunk esetén nem értelmezhető

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő.

Társaságunk esetén nem értelmezhető

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

2021. évi adatok

2022. évi adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Társaságunk esetén nem értelmezhető

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

 A szerződések listájának megtekintéséhez kattintson ide.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés

Társaságunknál nem történt ilyen kifizetés.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Állatkertek határok nélkül – Interreg pályázat

A fejlesztés leírása  érhető itt érhető el.

Állatkertek határok nélkül – Interreg pályázat szerződése ide kattintva érhető el.

 

 

 

IV. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2019. évi CXXII törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok

1. A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai.

2022 évi adatok megtekintéséhez kattinson ide.

2023 évi adatok megtekintéséhez kattintson ide.

2. A gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű szerződései

Az adatok megtekintéséhez kattintson ide