Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Cím: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Telefon: 42/479-702

Telefax: -

E-mail: info@sostozoo.hu

Honlap: www.sostozoo.hu

Ügyfélszolgálat elérhető a fenti telefonon, illetve az erdeklodes@sostozoo.hu e-mail címen.


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés megtekintéséhez kattintson ide.


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgató: Gajdos László  / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu

Szakmai igazgatóhelyettes: dr. Papp Endre  / Tel: 42/479-702, e-mail: office@sostozoo.hu

Gazdasági igazgatóhelyettes: Leskuné Oláh Anikó  / Tel: 42/479-702, e-mail: konyveles@sostozoo.hu 

Műszaki igazgatóhelyettes: Krupiczer Miklós / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu szálloda ágazat vezető : Bartha Sára /  Tel: 42/479-710, e-mail: szallas@hoteldzsungel.hu

Pangea Hotel értékesítési vezető: Balázs Beáta / Tel: 42/200-551 e-mail: info@pangeahotel.hu

Ózoon Hotel értékesítési vezető: Pecséri Réka / Tel: 42/402-031, e-mail: szallas@ozoonhotel.hu


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető: Révészné Petró Zsuzsa / Tel: 42/479-702, e-mail: education@sostozoo.hu

Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-12 óráig


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető.


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

Cg.15-09-075056 cégjegyzékszámú Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 

Képviselője: Furkóné Szabó Marianna

Telefonszám: 42/310-735

elektronikus levélcíme:  tdm@nyiregyhaza.info.hu 

Részesedés aránya: 19,5 % 


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított közalapítványt és nem áll  irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt, illetve alárendeltségében nem működik közalapítvány. 


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

 A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított költségvetési szervet.

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem alapított lapot

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cím: Nyíregyháza, Toldi u. 1, 4400
 Telefonszám: (42) 524 001


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Nyíregyházi Állatpark feladatát, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

 - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény,

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,

- a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet,

- Európai Unió Bizottsága 2012/21/EU számú határozata,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 81/2014. (IV.24.) számú határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási szerződése,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 299/2016. (X.27.) számú határozattal jóváhagyott, módosított támogatási szerződése,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 41/2017. (11.23.), 8/2018. (1.25.) számú határozattal jóváhagyott vagyonkezelési szerződései,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó rendeletei,

- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. vonatkozó alapdokumentumai, szabályzatai.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

 A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető. 

 

5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma

A Nyíregyházi Állatpark által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

Állat- és növénykert üzemeltetése

A szolgáltatásért fizetendő díjak és az abból adott kedvezményeke megtekintéséhez kattintson ide.


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)

Az Állatpark saját fenntartású adatbázisainak leíró jegyzékét itt tekintheti meg.


 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. nem rendelkezik kiadvánnyal 

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető. 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft tekintetében nem értelmezhető.

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft hirdetményt, közleményt nem tett közzé. 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

A dokumentumok megtalálhatóak a közbeszerzési információk pont alatt 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2017


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem intézéséért felelős munkavállaló: Hok József 

elérhetősége: 

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat megtekintéséhez kattintson ide.

14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közadatkereső


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunk esetén nem értelmezhető kitétel

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

18. Különös és egyedi közzétételi lista

2009. évi CXXII. törvény 2 §  szerint III. pont alatt szereplő információk 


19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunk esetén nem értelmezhető


20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámoló 2019

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló 2020

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Könyvvizsgálói jelentés


2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

- 2016 évi adatok

- 2017 évi adatok

- 2018 évi adatok

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, 

 Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai

 A szerződések listájának megtekintéséhez kattintson ide

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

Társaságunknál nem történt ilyen kifizetés.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

-Viktória ház támogatási szerződés

-Viktória ház

 

8.Közbeszerzési információk

-Közbeszerzési terv 2018

-Közbeszerzési terv 2019

 

IV. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2019. évi CXXII törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok

1. A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai.

Az adatok megtekintéséhez kattintson ide


2. A társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

Az adatok megtekintéséhez kattintson ide